Prairie_Icon_mail
25 July 2019
อันยองงง อยากรู้จังเลยยว่าเพื่อน ๆ จะรู้ป่ะว่า paldo ซองนี้รสอะไร

อันยองงง อยากรู้จังเลยยว่าเพื่อน ๆ จะรู้ป่ะว่า paldo ซองนี้รสอะไร อ่ะใบ้ให้นิดนุงว่าเป็นรสใหม่..ใครรู้มาตอบเลยจร้า 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
อีเมลของคุณถูกบันทึก เพื่อรับข่าวสารเรียบร้อยแล้ว, ขอบคุณค่ะ!
มีอีเมลนี้เพื่อรับข่าวสารอยู่แล้ว กรุณาตรวจอีเมลของคุณ, ขอบคุณค่ะ!